ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา

 • ปีการศึกษา 2561 จำนวน 22 เหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
  1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปานสมัย
   
  1. นางมาราตรี  จันทร์เทศ
   
  2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 1. เด็กชายภูมพิพัตฒ์  บัวต้น
  2. เด็กชายอิทธิกร  อ้นบู่
   
  1. นายสุพจน์  วนิชเวคิน
  2. นางสาวชุติมา  แย้มจ่าเมือง
   
  3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  สมภักดี
  2. เด็กหญิงณัฐมล  อรัญยกานนท์
  3. เด็กหญิงบุญญาพร  ฉิมวัย
  4. เด็กหญิงปัญญาพร  โพธิ์งาม
  5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปานสมัย
   
  1. นางทุมมา  วงษ์ศิริ
  2. นางดนิตา  ใจอารีย์
   
  4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นาบำรุง
  2. เด็กหญิงณัฐมน  ชื่นประทุม
  3. เด็กหญิงนฤมล  พรมจารีย์
  4. เด็กหญิงบุณฑริกา  เศษณะเวช
  5. เด็กหญิงสโรชินี  กลัดทิม
   
  1. นางเบญจมาศ  บุญเที่ยง
  2. นางดนิตา  บุญเที่ยง
   
  5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดำมินเสก
   
  1. นางทุมมา  วงษ์ศิริ
   
  6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 27 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยยศสมพร
  2. เด็กหญิงปราณัสมา  สุดใจ
   
  1. นางเบญจมาศ  บุญเที่ยง
  2. นางทุมมา  วงษ์ศิริ
   
  7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ปรีดีขนิษฐ์
  2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ศิรินนท์ธนเวช
  3. เด็กหญิงปทิตตา  ชุติไชยพันธ์กุล
  4. เด็กหญิงปาณิสรา  ภักตร์กระจ่าง
  5. เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  เสียงเสนาะ
  6. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทราภรณ์
  7. เด็กหญิงศศิประภา  แข็งนานอก
  8. เด็กหญิงศิรัมพา  ผลวงศ์
  9. เด็กหญิงสุชาวดี  ยินดีนุช
  10. เด็กหญิงสุพิชชา  พรมมา
   
  1. นางเบญจมาศ  บุญเที่ยง
  2. นางทุมมา  วงษ์ศิริ
  3. นางอาภาภรณ์  มัณฑะนานนท์
   
  8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  แถมจำเริญ
  2. เด็กหญิงปัณณิกา  มัณฑะนานนท์
   
  1. นางสาววัลยา  จินดา
  2. นางสาวสมหญิง  พระคุ้มรักษา
   
  9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  คล้ายละมั่ง
  2. เด็กชายปภาวิน  รักยศไทย
   
  1. นางสาววัลยา  จินดา
  2. นางสาวสมหญิง  พระคุ้มรักษา
   
  10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 13 1. เด็กหญิงสโรชินี  กลัดทิม
   
  1. นางสาวเบญจมาศ  งามเพ็ชร
   
  11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.67 ทอง 5 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  คำแคว่น
  2. เด็กชายจิรกร  ดังอุโฆษ
  3. เด็กชายธณัฏฐ์นัน  สมพงษ์มิตร
  4. เด็กชายธนเสฏฐ์  รัศมีรณชัย
  5. เด็กหญิงปัณณลดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
  6. เด็กหญิงพิชญา  รัตนะ
  7. เด็กหญิงภัทรลดา  เขียวดี
  8. เด็กชายศรุต  โชติวิสุทธิ์
  9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รสรื่น
  10. เด็กหญิงอริสรา  อ่วมพันธ์
   
  1. นายสมภพ  สมบูรณ์
  2. นายนวพล  สังขพันธุ์
  3. นางสาวสมหญิง  พระคุ้มรักษา
   
  12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวินตรา  สิงห์ซื่อ
  2. เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  เสียงเสนาะ
  3. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทราภรณ์
  4. เด็กหญิงลลิตา  พวงปัญญา
  5. เด็กหญิงสุพิชชา  พรมมา
  6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสงเฟือง
   
  1. นายสมภพ  สมบูรณ์
  2. นายนวพล  สังขพันธุ์
   
  13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายณัฏชพัชฐ์  เจนชัยจิตรวนิช
  2. เด็กชายนพกร  สุทธิรัตนชัย
   
  1. นายสรัณฑร  ลังกะสูตร
  2. นายอลงกรณ์  เจริญสุข
   
  14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  กมลรัตน์
  2. เด็กหญิงพิมพิมาย  ลิ้มเดชาพันธ์
  3. เด็กหญิงศิรัมพา  ผลวงศ์
   
  1. นางสาวพรพรรณ  สุนเจิม
  2. นางสาวธนัฐชา  ทวีมา
   
  15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.67 ทอง 7 1. เด็กชายกานต์  โต๊ะเถื่อน
  2. เด็กชายธนวัต  โรจน์วัฒนชัย
  3. เด็กชายปฎิพล  คำพาแก้ว
   
  1. นางลัดดา  ฉ่ำเฉื่อย
  2. นางศิรัญญา  นักลำทอง
   
  16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติเดช  อู่ทรัพย์
  2. เด็กชายชนินทร์  ประกอบธัญ
  3. เด็กชายณัฐนนท์  ขำดี
   
  1. นางศิรัญญา  นักลำทอง
  2. นางสาวภาณุมาศ  มาแก้ว
   
  17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณ์ณิช  ประกอบธัญ
  2. เด็กหญิงณัฐกมล  บัวยิ้ม
  3. เด็กหญิงธนิสร  ธรรมวานิช
  4. เด็กหญิงบุษกร  บุญทัน
  5. เด็กหญิงพิชญา  วิลัยเลิศ
  6. เด็กหญิงศศิทา  เจียมสกุลทิพย์
   
  1. นางลัดดา  ฉ่ำเฉื่อย
  2. นางศิรัญญา  นักลำทอง
  3. พระอนุกูล  เงางาม
   
  18 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีชัย
  2. เด็กหญิงกุลริศา  อินทร์หนู
  3. เด็กชายวินิจ  ฉัตรเฉลิมเกียรติ
   
  1. นางสาวบุญเตือน  ไตรรัตน์
  2. นางสาวธนัฐชา  ทวีมา
   
  19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิสา  พุกกะณะสุต
  2. เด็กชายอัครวิทย์  บุญเพ็ง
  3. เด็กหญิงเกสรา  นรอยู่
   
  1. นางสาวบุญเตือน  ไตรรัตน์
  2. นางสาวธนัฐชา  ทวีมา
   
  20 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณาธิป  เอิบแจ้ง
  2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ศิรินนท์ธนเวช
  3. เด็กหญิงวันวิสา  โตนวล
   
  1. นางมยุรี  แก้วพุฒ
  2. นางสาวนพรดา  อาจโยธา
   
  21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกรวรินท์  เตาะเจริญยิ่ง
  2. เด็กหญิงพรรณิภา  อกุนิวงค์
  3. เด็กหญิงสุพิชฌาน์  ถิรานุวัฒนกุล
   
  1. นางลัดดา  ฉ่ำเฉื่อย
  2. นางสาวพรพรรณ  สุนเจิม
   
  22 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  กลิ่นแย้ม
  2. เด็กหญิงณภัทร  ลายใน
  3. เด็กหญิงณัฐกานต์  นาบำรุง
   
  1. นางอุษณีย์  ใจบุญ
  2. นางศิรัญญา  นักลำทอง
   
 • ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 เหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
  1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 28 1. เด็กชายกฤตภาส  ลาอำ
   
  1. นางสาวอัจฉราภรณ์  นันตาเวียง
   
  2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ธรรมมา
  2. เด็กชายนันทพัทธ์  ปัจฉิมานนท์
   
  1. นางอาภาภรณ์  มัณฑะนานนท์
  2. นางสาวทิพวรรณ  สีสังข์
   
  3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ธรรมเกตุ
  2. เด็กหญิงณัฐมน  ชื่นประทุม
  3. เด็กหญิงบุณฑริกา  เศษณะเวช
  4. เด็กหญิงพชรมน  ดาศรี
  5. เด็กหญิงพรชนก  สุขอากาศ
   
  1. นางเบญจมาศ  บุญเที่ยง
  2. นางทุมมา  วงษ์ศิริ
   
  4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญตา  เหมือนหมาย
  2. เด็กหญิงณิชากร  เปรมทวี
  3. เด็กหญิงธนพร  ฉิมวัย
  4. เด็กหญิงธารารัตน์  คล้ายสุทธิ์
  5. เด็กหญิงนลพรรณ  มิเอม
  6. เด็กหญิงปาณิสรา  ภักตร์กระจ่าง
  7. เด็กหญิงวรกมล  หนูแก้ว
  8. เด็กหญิงวริศรา  งามวสุธามาศ
  9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เต็มสูงเนิน
  10. เด็กหญิงอรวรรณ  ประสาทเขตการ
   
  1. นางเบญจมาศ  บุญเที่ยง
  2. นางทุมมา  วงษ์ศิริ
  3. นางสาวจันทิมา  นอกสายออ
   
  5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ยินดีนุช
   
  1. นายประยูร  บุญเหลือ
   
  6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงสโรชินี  กลัดทิม
   
  1. นางสาวทัสนีย์  เงินประกอบ
   
  7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  เศษณะเวช
   
  1. นางสาวเบญจมาศ  งามเพ็ชร์
   
  8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  คำแคว่น
  2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  กลิ่นแย้ม
  3. เด็กชายธณัฏฐ์นัน  สมพงศ์มิตร
  4. เด็กชายธนเสฏฐ์  รัศมีรณชัย
  5. เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  เสียงเสนาะ
  6. เด็กหญิงพีรดา  โยกบัว
  7. เด็กหญิงภัทรลดา  เขียวดี
  8. เด็กหญิงมุกรินทร์  ศรีอาจ
  9. เด็กชายวชิราวุธ  อมรเกียรติขจร
  10. เด็กชายศรุต  โชติวิสุทธิ์
   
  1. นางสาวภัสสรีธัช  ชูเชิด
  2. นางสาวสมหญิง  พระคุ้มรักษา
  3. นางสาววัลยา  จินดา
   
  9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84.66 ทอง 10 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  นุเคราะห์กัณฑ์
  2. เด็กชายภูริภัทร  ประกอบสุข
  3. เด็กชายอติวัญญ์  แสงเครือ
   
  1. นางลัดดา  ฉ่ำเฉื่อย
  2. นางศิรัญญา  นักลำทอง
   
  10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนินทร์  ประกอบธัญ
  2. เด็กชายบุญอนันต์  สุขเพิ่ม
  3. เด็กชายพิฆเณศร์  โสภารักษ์
   
  1. นางศิรัญญา  นักลำทอง
  2. นางสาวภาณุมาศ  มาแก้ว
   
  11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณ์ณิช  ประกอบธัญ
  2. เด็กหญิงณัฐกมล  บัวยิ้ม
  3. เด็กหญิงธนิสร  ธรรมวานิช
  4. เด็กหญิงพิชชาภา  หอมขจร
  5. เด็กหญิงวริศรา  งามวสุธามาศ
  6. เด็กหญิงสุภิดา  โยกบัว
   
  1. นางลัดดา  ฉ่ำเฉื่อย
  2. นางศิรัญญา  นักลำทอง
  3. พระมหาอนุกูล  เงางาม
   
  12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.67 ทอง 14 1. เด็กหญิงฉัฐธยาน์  ทนันท์ธนากิตติ์
  2. เด็กชายพศวีร์  หนองรั้ง
  3. เด็กหญิงสาธกา  คล้ายทอง
   
  1. นางสาวบุญเตือน  ไตรรัตน์
  2. นางมยุรี  แก้วพุฒ
   
  13 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณาธิป  เอิบแจ้ง
  2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ศิรินนท์ธนเวช
  3. เด็กหญิงวันวิสา  โตนวล
   
  1. นางสาวจุฑารัตน์  เชี่ยวพิมลพร
  2. นางลัดดา  ฉ่ำเฉื่อย
   
  14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.17 ทอง 6 1. เด็กหญิงณชล  ชมภูวงศ์
  2. เด็กชายธนภัทร  บัวผัน
  3. เด็กหญิงพรรณิภา  อกุนิวงค์
   
  1. นางสาวจุฑารัตน์  เชี่ยวพิมลพร
  2. นางลัดดา  ฉ่ำเฉื่อย
   
  15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญตา  เหมือนหมาย
  2. เด็กหญิงจัสมิน  สายแสงทอง
  3. เด็กหญิงปุณญนัฐ  มะเดื่อ
   
  1. นางสาวจุฑารัตน์  เชี่ยวพิมลพร
  2. นางลัดดา  ฉ่ำเฉื่อย
   
โรงเรียนวรรัตน์ ศึกษา
ถนน สวนผัก แขวง ตลิ่งชัน
เขต ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170

02 433 3051
contact@vorrarat.ac.th

Stay Up to Date With What's Happening

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด