ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตั้งอยู่ที่ 112 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 โทรศัพท์ 0-2433-3051 โทรสาร 0-2886-7017 เว็บไซด์ www.vorrarat.ac.th. E-mail : vorrarat.somchai@hotmail.com สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2513

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีเนื้อที่ 2 ไร่ กว่า

เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนดิลกศึกษา ดังเนื้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ โรงเรียนดิลกศึกษา ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ตำบลบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2480 ซึ่งมีคุณครูนิภา ลังกะสูตร ( คุณแม่ ) คุณครูกิตติ ลังกะสูตร ( คุณพ่อ ) ของผู้บริหารในปัจจุบัน ท่านทั้งสองได้ร่วมบุกเบิกเป็นทั้งคุณครูใหญ่และคุณครูผู้สอน จนเป็นที่รับรู้รับทราบของท่านผู้ปกครองในละแวกนั้นและละแวกใกล้เคียงว่าท่านทั้งสองมีความรักและความผูกพันกับเด็กโดยมีความศรัทธาในอาชีพ “ แม่พิมพ์ ”

กาลต่อมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ก็ได้รับโอนกิจการจากท่านเจ้าของโรงเรียน คือ ท่านอาจารย์ผอบ โชติดิลก อย่างเป็นทางการ แต่เนื่องจากโรงเรียนดิลกศึกษามีพื้นที่แคบไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้ครบตามหลักสูตรประถมศึกษาได้ และ ประกอบกับได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ท่านจึงต้องการขยายสถานศึกษา เพื่อรองรับและจัดการศึกษาให้ครบกระบวนการเรียนการสอน โดยที่สำคัญเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและแนวบูรณาการผสมผสาน ทั้งหลักสูตรใหม่และเก่าเข้าด้วยกัน โดยเน้นการปฏิบัติงานจริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ อยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

ดังนั้น “ โรงเรียนวรรัตน์วิทยา ” จึงได้จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2511 โดยร่วมกิจการกับเพื่อนและต่อมาภายหลัง ฝ่ายบริหารเห็นควรให้เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ” ในปีพุทธศักราช 2513 คุณแม่ได้บากบั่นอดทนด้วยการเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อเยาวชนอันเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ท่านมีใจรักในเด็ก มีความเห็นใจและเอื้ออาทรต่อบุคคลรอบข้าง ตลอดจนผู้ปกครองและผู้อื่น ซึ่งผลดีอันนี้ ได้ซึมซับและถ่ายทอดลงสู่จิตสำนึกของ บุตร – ธิดา ตลอดมา ดังคำที่กล่าว ( ลูกไม้มักจะหล่นไม่ไกลต้น )ในปีพุทธศักราช 2524 ท่านได้ถึงแก่กรรม คณะผู้บริหารปัจจุบัน ( บุตร – ธิดา ) จึงมีความเห็นพ้องกันที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณแม่ ที่มุ่งเน้นการศึกษา เพื่อเด็กเป็นสำคัญ จึงได้ร่วมหุ้นกันระหว่างพี่น้องทั้ง 4 คน โดยการซื้อกิจการทั้งหมดจากเพื่อคุณแม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2525 เพื่อปรับปรุงปฏิรูปให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการพัฒนาพร้อมการก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจเหมือนความมุ่งหวังของคุณแม่ที่ทำโรงเรียนให้เป็นเสมือนบ้าน ครูและบุคลากร พร้อมทั้งเด็กๆ คือ ครอบครัวของเรา

กิจการของโรงเรียนได้เปลี่ยนมาบริหาร โดยคณะผู้บริหารปัจจุบัน 4 คน ซึ่งเป็นบุตร – ธิดาของคุณแม่นิภา ลังกะสูตร และ คุณพ่อกิตติ ลังกะสูตร ประกอบด้วย

นายวิธูร ลังกะสูตร
นางสาวกรรณิกา ลังกะสูตร
นายสมชาย ลังกะสูตร
นายนุกูล ลังกะสูตร
จบการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จบการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารและพัฒนา
จบการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
( เน้นการทำวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ )
แขนงวิชาการพัฒนาสังคม

กิจการในปัจจุบันเจริญรุ่งเรืองมาก การบริหารงานส่วนใหญ่จะให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน ด้านการปกครองจะอยู่ในลักษณะครอบครัวใหญ่ ( พ่อปกครองลูก ) คือ ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และ เอื้ออาทรทุกคนในครอบครัว โดยมีอุดมการณ์ร่วมกัน “ ถ้าจะทำอะไรต้องสำเร็จและต้องดีที่สุด ”

โดยมีคติประจำใจว่า “ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ” สำหรับการปฏิบัติใช้หลัก

“ ถ้าเขาหลับเราต้องตื่น ถ้าเขาตื่นเราต้องเดิน ถ้าเขาเดินเราต้องวิ่ง ถ้าเขาวิ่งเราต้องคิดให้เร็วกว่า ”

กาลต่อมาครั้นถึงปีพุทธศักราช 2545 โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน โดยส่วนบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก สถานที่จึงคับแคบ คณะผู้บริหารได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะครูและนักเรียนตลอดจน ผู้ปกครองขอร้องให้ขยายสาขาขึ้นอีกและให้เปิดระดับมัธยมศึกษาจึงทำให้เกิดโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ตราบจนทุกวันนี้ ปัจจุบันมีนายวิธูร ลังกะสูตร เป็นผู้รับใบอนุญาต , นายธเนศ ลังกะสูตร เป็นผู้จัดการ และมีนางทิพย์วัลย์ ลังกะสูตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี