โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา

 • คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

  นางสาวมณนิภา ชุติบุตร
  ดร.สมชาย ลังกะสูตร
  ศ.ดร.ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ
  ประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
  รองประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางสาวกรรณิกา ลังกะสูตร
  นายวิธูร ลังกะสูตร
  นางทิพย์วัลย์ ลังกะสูตร
  นายสรัณฑร ลังกะสูตร
  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ โรงเรียนดิลกศึกษา
  ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
  ผู้อำนวยการ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
  ผู้จัดการ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน
 • คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

  นางสาวมณนิภา ชุติบุตร
  ดร.สมชาย ลังกะสูตร
  ศ.ดร.ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ
  ประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
  รองประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คณะที่ปรึกษา

  ศ.ดร.ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ
  นางสาวมณนิภา ชุติบุตร
  นายวิธูร ลังกะสูตร
  นางสาวกรรณิกา ลังกะสูตร
  นางทิพย์วัลย์ ลังกะสูตร
  นายนุกูล ลังกะสูตร
 • รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย

  นางอาภาภรณ์ มัณฑะนานนท์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  นางสาวสมหญิง พระคุ้มรักษา
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ การเงิน
  นางเบญจมาศ บุญเที่ยง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
  นายสุพจน์ วนิชเวคิน
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป