• cssslider
  • cssslider
  • cssslider
  • cssslider
  • cssslider
slide21 slide12 slide33 slide44 slide45
wowslider by WOWSlider.com v8.5

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา

  • เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

    โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น น้องเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล1 และ ประชั้นประถมศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสามัญ

ข่าวการศึกษา