ข้อมูลนักเรียน


เลขที่ใบสมัคร

ปีการศึกษา ระดับ ห้อง เทอม รูป size 120x150
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด(dd/mm/yy)
Title Name Lastname สถานที่เกิด(โรงพยาบาล) บัตรประชาชนนักเรียน
อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ส่วนสูง
น้ำหนัก กรุ๊ปเลือด รอยแผลเป็น โรคประจำตัว สถานพยาบาล
ชื่อแพทย์ประจำตัว ประวัติการแพ้ยา/การแก้ไข ระบุชื่อยา สายตา เคยได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง/เคยผ่าตัดโรคหรือไม่
ระบุ การเบิกค่าเล่าเรียน/ทุน โทรศัพท์ วุฒิการศึกษาเดิม จากสถานศึกษา
ปี เกรดเฉลี่ยสะสม ความสามารถพิเศษ ผู้ปกครองปัจจุบัน สถานะนักเรียน
วันที่รับเข้าศึกษา วันที่ออก E-Mail
โทรศัพท์ ค่าย    
   
ข้อมูลบิดา
สถานะบิดา เลขที่บัตรประชาชนบิดา ชื่อและนามสกุุลบิดา สัญชาติบิดา เชื่อชาติบิดา
ศาสนาบิดา อาชีพบิดา รายได้บิดา โทรศัพท์บิดา วุฒิการศึกษาของบิดา
ตำแหน่งงานบิดา สถานที่ทำงานบิดา โทรศัพท์ที่ทำงานของบิดา Upload_รูปของบิดา
ข้อมูลมารดา
สถานะมารดา เลขที่บัตรประชาชนมารดา ชื่อและนามสกุุลมารดา สัญชาติมารดา เชื่อชาติมารดา
ศาสนามารดา อาชีพมารดา รายได้มารดา โทรศัพท์มารดา วุฒิการศึกษาของมารดา
ตำแหน่งงานมารดา สถานที่ทำงานมารดา โทรศัพท์ที่ทำงานของมารดา Upload_รูปของมารดา
ข้อมูลญาติ/ผู้ปกครอง
สถานะญาติ เลขที่บัตรประชาชนญาติ ชื่อและนามสกุุลญาติ สัญชาติญาติ เชื่อชาติญาติ
ศาสนาญาติ อาชีพญาติ รายได้ญาติ โทรศัพท์ญาติ โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
ตำแหน่งงานญาติ สถานที่ทำงานญาติ โทรศัพท์ที่ทำงานของญาติ จำนวนพี่น้องทั้งหมด นักเรียนเป็นคนที่
จำนวนพี่ชาย(คน) จำนวนน้องชาย(คน) จำนวนพี่สาว(คน) จำนวนน้องสาว(คน) Upload_รูปของญาติ
ที่อยู่...บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่...ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ตำแหน่งของแผนที่จาก Google Map รวมระยะทางโดยประมาณ การเดินทางของนักเรียน ขอใข้บริการรถทางโรงเรียน
Link google map
เช้า เย็น
สายรถที่ใช้บริการเช้า สายรถที่ใช้บริการเย็น
การนำข้อมูลจาก Google Map มาใช้งาน